Apocalipsis Grego cap 1 a 5

Acesso em: 20:04 22/7/2006
Disponível em:
http://www.bibliacatolica.com.br/11/73/1.php
 
Observação: Selecione o texto e mude para a fonte: symbol (symbol é uma fonte em grego).
   Apocalipse, 1
1. apokaluyiV ihsou cristou hn edwken autw o qeoV deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilaV dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh 
2. oV emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa te eiden 
3. makarioV o anaginwskwn kai oi akouonteV touV logouV thV profhteiaV kai throunteV ta en auth gegrammena o gar kairoV egguV 
4. iwannhV taiV epta ekklhsiaiV taiV en th asia cariV umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o ercomenoV kai apo twn epta pneumatwn a estin enwpion tou qronou autou 
5. kai apo ihsou cristou o martuV o pistoV o prwtotokoV ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV tw agaphsanti hmaV kai lousanti hmaV apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou 
6. kai epoihsen hmaV basileiV kai iereiV tw qew kai patri autou autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn 
7. idou ercetai meta twn nefelwn kai oyetai auton paV ofqalmoV kai oitineV auton exekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai thV ghV nai amhn 
8. egw eimi to a kai to w arch kai teloV legei o kurioV o wn kai o hn kai o ercomenoV o pantokratwr 
9. egw iwannhV o kai adelfoV umwn kai sugkoinwnoV en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou 
10. egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn wV salpiggoV 
11. legoushV egw eimi to a kai to w o prwtoV kai o escatoV kai o blepeiV grayon eiV biblion kai pemyon taiV ekklhsiaiV taiV en asia eiV efeson kai eiV smurnan kai eiV pergamon kai eiV quateira kai eiV sardeiV kai eiV filadelfeian kai eiV laodikeian 
12. kai epestreya blepein thn fwnhn htiV elalhsen met emou kai epistreyaV eidon epta lucniaV crusaV 
13. kai en mesw twn epta lucniwn omoion uiw anqrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon proV toiV mastoiV zwnhn crushn 
14. h de kefalh autou kai ai triceV leukai wsei erion leukon wV ciwn kai oi ofqalmoi autou wV flox puroV 
15. kai oi podeV autou omoioi calkolibanw wV en kaminw pepurwmenoi kai h fwnh autou wV fwnh udatwn pollwn 
16. kai ecwn en th dexia autou ceiri asteraV epta kai ek tou stomatoV autou romfaia distomoV oxeia ekporeuomenh kai h oyiV autou wV o hlioV fainei en th dunamei autou 
17. kai ote eidon auton epesa proV touV podaV autou wV nekroV kai epeqhken thn dexian autou ceira ep eme legwn moi mh fobou egw eimi o prwtoV kai o escatoV 
18. kai o zwn kai egenomhn nekroV kai idou zwn eimi eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn kai ecw taV kleiV tou adou kai tou qanatou 
19. grayon a eideV kai a eisin kai a mellei ginesqai meta tauta 
20. to musthrion twn epta asterwn wn eideV epi thV dexiaV mou kai taV epta lucniaV taV crusaV oi epta astereV aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin kai ai epta lucniai aV eideV epta ekklhsiai eisin 

   Apocalipse, 2
1. tw aggelw thV efesinhV ekklhsiaV grayon tade legei o kratwn touV epta asteraV en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn 
2. oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasw touV faskontaV einai apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV 
3. kai ebastasaV kai upomonhn eceiV kai dia to onoma mou kekopiakaV kai ou kekmhkaV 
4. all ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkaV 
5. mnhmoneue oun poqen ekpeptwkaV kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi tacei kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authV ean mh metanohshV 
6. alla touto eceiV oti miseiV ta erga twn nikolaitwn a kagw misw 
7. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en mesw tou paradeisou tou qeou 
8. kai tw aggelw thV ekklhsiaV smurnaiwn grayon tade legei o prwtoV kai o escatoV oV egeneto nekroV kai ezhsen 
9. oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwceian plousioV de ei kai thn blasfhmian twn legontwn ioudaiouV einai eautouV kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana 
10. mhden fobou a melleiV pascein idou mellei balein ex umwn o diaboloV eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV 
11. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou 
12. kai tw aggelw thV en pergamw ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian 
13. oida ta erga sou kai pou katoikeiV opou o qronoV tou satana kai krateiV to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taiV hmeraiV en aiV antipaV o martuV mou o pistoV oV apektanqh par umin opou katoikei o satanaV 
14. all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken en tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai 
15. outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn twn nikolaitwn o misw 
16. metanohson ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoV mou 
17. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeiV egnw ei mh o lambanwn 
18. kai tw aggelw thV en quateiroiV ekklhsiaV grayon tade legei o uioV tou qeou o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV kai oi podeV autou omoioi calkolibanw 
19. oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta escata pleiona twn prwtwn 
20. all ecw kata sou oliga oti eaV thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emouV doulouV porneusai kai eidwloquta fagein 
21. kai edwka auth cronon ina metanohsh ek thV porneiaV authV kai ou metenohsen 
22. idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn 
23. kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn 
24. umin de legw kai loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousin thn didachn tauthn kai oitineV ouk egnwsan ta baqh tou satana wV legousin ou balw ef umaV allo baroV 
25. plhn o ecete krathsate acriV ou an hxw 
26. kai o nikwn kai o thrwn acri telouV ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn 
27. kai poimanei autouV en rabdw sidhra wV ta skeuh ta keramika suntribetai wV kagw eilhfa para tou patroV mou 
28. kai dwsw autw ton astera ton prwinon 
29. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV 

 
   Apocalipse, 3
1. kai tw aggelw thV en sardesin ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn ta pneumata tou qeou kai touV epta asteraV oida sou ta erga oti to onoma eceiV oti zhV kai nekroV ei 
2. ginou grhgorwn kai sthrixon ta loipa a mellei apoqanein ou gar eurhka sou ta erga peplhrwmena enwpion tou qeou 
3. mnhmoneue oun pwV eilhfaV kai hkousaV kai threi kai metanohson ean oun mh grhgorhshV hxw epi se wV klepthV kai ou mh gnwV poian wran hxw epi se 
4. eceiV oliga onomata kai en sardesin a ouk emolunan ta imatia autwn kai peripathsousin met emou en leukoiV oti axioi eisin 
5. o nikwn outoV peribaleitai en imatioiV leukoiV kai ou mh exaleiyw to onoma autou ek thV biblou thV zwhV kai exomologhsomai to onoma autou enwpion tou patroV mou kai enwpion twn aggelwn autou 
6. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV 
7. kai tw aggelw thV en filadelfeia ekklhsiaV grayon tade legei o agioV o alhqinoV o ecwn thn kleida tou dabid o anoigwn kai oudeiV kleiei kai kleiei kai oudeiV anoigei 
8. oida sou ta erga idou dedwka enwpion sou quran anewgmenhn kai oudeiV dunatai kleisai authn oti mikran eceiV dunamin kai ethrhsaV mou ton logon kai ouk hrnhsw to onoma mou 
9. idou didwmi ek thV sunagwghV tou satana twn legontwn eautouV ioudaiouV einai kai ouk eisin alla yeudontai idou poihsw autouV ina hxwsin kai proskunhswsin enwpion twn podwn sou kai gnwsin oti egw hgaphsa se 
10. oti ethrhsaV ton logon thV upomonhV mou kagw se thrhsw ek thV wraV tou peirasmou thV melloushV ercesqai epi thV oikoumenhV olhV peirasai touV katoikountaV epi thV ghV 
11. idou ercomai tacu kratei o eceiV ina mhdeiV labh ton stefanon sou 
12. o nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou qeou mou kai exw ou mh exelqh eti kai grayw ep auton to onoma tou qeou mou kai to onoma thV polewV tou qeou mou thV kainhV ierousalhm h katabainousa ek tou ouranou apo tou qeou mou kai to onoma mou to kainon 
13. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV 
14. kai tw aggelw thV ekklhsiaV laodikewn grayon tade legei o amhn o martuV o pistoV kai alhqinoV h arch thV ktisewV tou qeou 
15. oida sou ta erga oti oute yucroV ei oute zestoV ofelon yucroV eihV h zestoV 
16. outwV oti cliaroV ei kai oute yucroV oute zestoV mellw se emesai ek tou stomatoV mou 
17. oti legeiV oti plousioV eimi kai peplouthka kai oudenoV creian ecw kai ouk oidaV oti su ei o talaipwroV kai eleeinoV kai ptwcoV kai tufloV kai gumnoV 
18. sumbouleuw soi agorasai par emou crusion pepurwmenon ek puroV ina plouthshV kai imatia leuka ina peribalh kai mh fanerwqh h aiscunh thV gumnothtoV sou kai kollourion egcrison touV ofqalmouV sou ina blephV 
19. egw osouV ean filw elegcw kai paideuw zhlwson oun kai metanohson 
20. idou esthka epi thn quran kai krouw ean tiV akoush thV fwnhV mou kai anoixh thn quran eiseleusomai proV auton kai deipnhsw met autou kai autoV met emou 
21. o nikwn dwsw autw kaqisai met emou en tw qronw mou wV kagw enikhsa kai ekaqisa meta tou patroV mou en tw qronw autou 
22. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV 
 
   Apocalipse, 4
1. meta tauta eidon kai idou qura hnewgmenh en tw ouranw kai h fwnh h prwth hn hkousa wV salpiggoV laloushV met emou legousa anaba wde kai deixw soi a dei genesqai meta tauta 
2. kai euqewV egenomhn en pneumati kai idou qronoV ekeito en tw ouranw kai epi tou qronou kaqhmenoV 
3. kai o kaqhmenoV hn omoioV orasei liqw iaspidi kai sardinw kai iriV kukloqen tou qronou omoioV orasei smaragdinw 
4. kai kukloqen tou qronou qronoi eikosi kai tessareV kai epi touV qronouV eidon touV eikosi kai tessaraV presbuterouV kaqhmenouV peribeblhmenouV en imatioiV leukoiV kai escon epi taV kefalaV autwn stefanouV crusouV 
5. kai ek tou qronou ekporeuontai astrapai kai brontai kai fwnai kai epta lampadeV puroV kaiomenai enwpion tou qronou ai eisin ta epta pneumata tou qeou 
6. kai enwpion tou qronou qalassa ualinh omoia krustallw kai en mesw tou qronou kai kuklw tou qronou tessara zwa gemonta ofqalmwn emprosqen kai opisqen 
7. kai to zwon to prwton omoion leonti kai to deuteron zwon omoion moscw kai to triton zwon econ to proswpon wV anqrwpoV kai to tetarton zwon omoion aetw petwmenw 
8. kai tessara zwa en kaq eauto eicon ana pterugaV ex kukloqen kai eswqen gemonta ofqalmwn kai anapausin ouk ecousin hmeraV kai nuktoV legonta agioV agioV agioV kurioV o qeoV o pantokratwr o hn kai o wn kai o ercomenoV 
9. kai otan dwsousin ta zwa doxan kai timhn kai eucaristian tw kaqhmenw epi tou qronou tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn 
10. pesountai oi eikosi kai tessareV presbuteroi enwpion tou kaqhmenou epi tou qronou kai proskunousin tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn kai ballousin touV stefanouV autwn enwpion tou qronou legonteV 
11. axioV ei kurie labein thn doxan kai thn timhn kai thn dunamin oti su ektisaV ta panta kai dia to qelhma sou eisin kai ektisqhsan 
 
   Apocalipse, 5
1. kai eidon epi thn dexian tou kaqhmenou epi tou qronou biblion gegrammenon eswqen kai opisqen katesfragismenon sfragisin epta 
2. kai eidon aggelon iscuron khrussonta fwnh megalh tiV estin axioV anoixai to biblion kai lusai taV sfragidaV autou 
3. kai oudeiV hdunato en tw ouranw oude epi thV ghV oude upokatw thV ghV anoixai to biblion oude blepein auto 
4. kai egw eklaion polla oti oudeiV axioV eureqh anoixai kai anagnwnai to biblion oute blepein auto 
5. kai eiV ek twn presbuterwn legei moi mh klaie idou enikhsen o lewn o wn ek thV fulhV iouda h riza dabid anoixai to biblion kai lusai taV epta sfragidaV autou 
6. kai eidon kai idou en mesw tou qronou kai twn tessarwn zwwn kai en mesw twn presbuterwn arnion esthkoV wV esfagmenon econ kerata epta kai ofqalmouV epta oi eisin ta epta tou qeou pneumata ta apestalmena eiV pasan thn ghn 
7. kai hlqen kai eilhfen to biblion ek thV dexiaV tou kaqhmenou epi tou qronou 
8. kai ote elaben to biblion ta tessara zwa kai oi eikositessareV presbuteroi epeson enwpion tou arniou econteV ekastoV kiqaraV kai fialaV crusaV gemousaV qumiamatwn ai eisin ai proseucai twn agiwn 
9. kai adousin wdhn kainhn legonteV axioV ei labein to biblion kai anoixai taV sfragidaV autou oti esfaghV kai hgorasaV tw qew hmaV en tw aimati sou ek pashV fulhV kai glwsshV kai laou kai eqnouV 
10. kai epoihsaV hmaV tw qew hmwn basileiV kai iereiV kai basileusomen epi thV ghV 
11. kai eidon kai hkousa fwnhn aggelwn pollwn kukloqen tou qronou kai twn zwwn kai twn presbuterwn kai ciliadeV ciliadwn 
12. legonteV fwnh megalh axion estin to arnion to esfagmenon labein thn dunamin kai plouton kai sofian kai iscun kai timhn kai doxan kai eulogian 
13. kai pan ktisma o estin en tw ouranw kai en th gh kai upokatw thV ghV kai epi thV qalasshV a estin kai ta en autoiV panta hkousa legontaV tw kaqhmenw epi tou qronou kai tw arniw h eulogia kai h timh kai h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn 
14. kai ta tessara zwa elegon amhn kai oi eikositessareV presbuteroi epesan kai prosekunhsan zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn 
 
 
 
 
Anúncios
Esse post foi publicado em Grego. Bookmark o link permanente.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

w

Conectando a %s