Apocalipsis Grego cap 6 a 10

Acesso em: 20:25 22/7/2006
Disponível em:
http://www.bibliacatolica.com.br/11/73/22.php
 
  
Observação: Selecione o texto e mude para a fonte: symbol (symbol é uma fonte em grego).
 
    Apocalipse, 6
1. kai eidon ote hnoixen to arnion mian ek twn sfragidwn kai hkousa enoV ek twn tessarwn zwwn legontoV wV fwnhV bronthV ercou kai blepe 
2. kai eidon kai idou ippoV leukoV kai o kaqhmenoV ep autw ecwn toxon kai edoqh autw stefanoV kai exhlqen nikwn kai ina nikhsh 
3. kai ote hnoixen thn deuteran sfragida hkousa tou deuterou zwou legontoV ercou kai blepe 
4. kai exhlqen alloV ippoV purroV kai tw kaqhmenw ep autw edoqh autw labein thn eirhnhn apo thV ghV kai ina allhlouV sfaxwsin kai edoqh autw macaira megalh 
5. kai ote hnoixen thn trithn sfragida hkousa tou tritou zwou legontoV ercou kai blepe kai eidon kai idou ippoV melaV kai o kaqhmenoV ep autw ecwn zugon en th ceiri autou 
6. kai hkousa fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan coinix sitou dhnariou kai treiV coinikeV kriqhV dhnariou kai to elaion kai ton oinon mh adikhshV 
7. kai ote hnoixen thn sfragida thn tetarthn hkousa fwnhn tou tetartou zwou legousan ercou kai blepe 
8. kai eidon kai idou ippoV clwroV kai o kaqhmenoV epanw autou onoma autw o qanatoV kai o adhV akolouqei met autou kai edoqh autoiV exousia apokteinai epi to tetarton thV ghV en romfaia kai en limw kai en qanatw kai upo twn qhriwn thV ghV 
9. kai ote hnoixen thn pempthn sfragida eidon upokatw tou qusiasthriou taV yucaV twn esfagmenwn dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian hn eicon 
10. kai ekrazon fwnh megalh legonteV ewV pote o despothV o agioV kai o alhqinoV ou krineiV kai ekdikeiV to aima hmwn apo twn katoikountwn epi thV ghV 
11. kai edoqhsan ekastoiV stolai leukai kai erreqh autoiV ina anapauswntai eti cronon mikron ewV ou plhrwsontai kai oi sundouloi autwn kai oi adelfoi autwn oi mellonteV apokteinesqai wV kai autoi 
12. kai eidon ote hnoixen thn sfragida thn ekthn kai idou seismoV megaV egeneto kai o hlioV egeneto melaV wV sakkoV tricinoV kai h selhnh egeneto wV aima 
13. kai oi astereV tou ouranou epesan eiV thn ghn wV sukh ballei touV olunqouV authV upo megalou anemou seiomenh 
14. kai ouranoV apecwrisqh wV biblion eilissomenon kai pan oroV kai nhsoV ek twn topwn autwn ekinhqhsan 
15. kai oi basileiV thV ghV kai oi megistaneV kai oi plousioi kai oi ciliarcoi kai oi dunatoi kai paV douloV kai paV eleuqeroV ekruyan eautouV eiV ta sphlaia kai eiV taV petraV twn orewn 
16. kai legousin toiV oresin kai taiV petraiV pesete ef hmaV kai kruyate hmaV apo proswpou tou kaqhmenou epi tou qronou kai apo thV orghV tou arniou 
17. oti hlqen h hmera h megalh thV orghV autou kai tiV dunatai staqhnai 
 
   Apocalipse, 7
1. kai meta tauta eidon tessaraV aggelouV estwtaV epi taV tessaraV gwniaV thV ghV kratountaV touV tessaraV anemouV thV ghV ina mh pneh anemoV epi thV ghV mhte epi thV qalasshV mhte epi pan dendron 
2. kai eidon allon aggelon anabanta apo anatolhV hliou econta sfragida qeou zwntoV kai ekraxen fwnh megalh toiV tessarsin aggeloiV oiV edoqh autoiV adikhsai thn ghn kai thn qalassan 
3. legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra acriV ou sfragizwmen touV doulouV tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn 
4. kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn rmd ciliadeV esfragismenoi ek pashV fulhV uiwn israhl 
5. ek fulhV iouda ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV roubhn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV gad ib ciliadeV esfragismenoi 
6. ek fulhV ashr ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV nefqaleim ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV manassh ib ciliadeV esfragismenoi 
7. ek fulhV sumewn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV leui ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV isacar ib ciliadeV esfragismenoi 
8. ek fulhV zaboulwn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV iwshf ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV beniamin ib ciliadeV esfragismenoi 
9. meta tauta eidon kai idou ocloV poluV on ariqmhsai auton oudeiV hdunato ek pantoV eqnouV kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwteV enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenoi stolaV leukaV kai foinikeV en taiV cersin autwn 
10. kai krazonteV fwnh megalh legonteV h swthria tw kaqhmenw epi tou qronou tou qeou hmwn kai tw arniw 
11. kai panteV oi aggeloi esthkesan kuklw tou qronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn kai epeson enwpion tou qronou epi proswpon autwn kai prosekunhsan tw qew 
12. legonteV amhn h eulogia kai h doxa kai h sofia kai h eucaristia kai h timh kai h dunamiV kai h iscuV tw qew hmwn eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn 
13. kai apekriqh eiV ek twn presbuterwn legwn moi outoi oi peribeblhmenoi taV stolaV taV leukaV tineV eisin kai poqen hlqon 
14. kai eirhka autw kurie su oidaV kai eipen moi outoi eisin oi ercomenoi ek thV qliyewV thV megalhV kai eplunan taV stolaV autwn kai eleukanan stolaV autwn en tw aimati tou arniou 
15. dia touto eisin enwpion tou qronou tou qeou kai latreuousin autw hmeraV kai nuktoV en tw naw autou kai o kaqhmenoV epi tou qronou skhnwsei ep autouV 
16. ou peinasousin eti oude diyhsousin eti oude mh pesh ep autouV o hlioV oude pan kauma 
17. oti to arnion to anameson tou qronou poimanei autouV kai odhghsei autouV epi zwsaV phgaV udatwn kai exaleiyei o qeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn 
   Apocalipse, 8
1. kai ote hnoixen thn sfragida thn ebdomhn egeneto sigh en tw ouranw wV hmiwrion 
2. kai eidon touV epta aggelouV oi enwpion tou qeou esthkasin kai edoqhsan autoiV epta salpiggeV 
3. kai alloV aggeloV hlqen kai estaqh epi to qusiasthrion ecwn libanwton crusoun kai edoqh autw qumiamata polla ina dwsh taiV proseucaiV twn agiwn pantwn epi to qusiasthrion to crusoun to enwpion tou qronou 
4. kai anebh o kapnoV twn qumiamatwn taiV proseucaiV twn agiwn ek ceiroV tou aggelou enwpion tou qeou 
5. kai eilhfen o aggeloV to libanwton kai egemisen auto ek tou puroV tou qusiasthriou kai ebalen eiV thn ghn kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV 
6. kai oi epta aggeloi econteV taV epta salpiggaV htoimasan eautouV ina salpiswsin 
7. kai o prwtoV aggeloV esalpisen kai egeneto calaza kai pur memigmena aimati kai eblhqh eiV thn ghn kai to triton twn dendrwn katekah kai paV cortoV clwroV katekah 
8. kai o deuteroV aggeloV esalpisen kai wV oroV mega puri kaiomenon eblhqh eiV thn qalassan kai egeneto to triton thV qalasshV aima 
9. kai apeqanen to triton twn ktismatwn twn en th qalassh ta econta yucaV kai to triton twn ploiwn diefqarh 
10. kai o tritoV aggeloV esalpisen kai epesen ek tou ouranou asthr megaV kaiomenoV wV lampaV kai epesen epi to triton twn potamwn kai epi taV phgaV udatwn 
11. kai to onoma tou asteroV legetai ayinqoV kai ginetai to triton eiV ayinqon kai polloi anqrwpwn apeqanon ek twn udatwn oti epikranqhsan  12. kai o tetartoV aggeloV esalpisen kai eplhgh to triton tou hliou kai to triton thV selhnhV kai to triton twn asterwn ina skotisqh to triton autwn kai h hmera mh fainh to triton authV kai h nux omoiwV 
13. kai eidon kai hkousa enoV aggelou petwmenou en mesouranhmati legontoV fwnh megalh ouai ouai ouai toiV katoikousin epi thV ghV ek twn loipwn fwnwn thV salpiggoV twn triwn aggelwn twn mellontwn salpizein 
 
   Apocalipse, 9
1. kai o pemptoV aggeloV esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eiV thn ghn kai edoqh autw h kleiV tou freatoV thV abussou 
2. kai hnoixen to frear thV abussou kai anebh kapnoV ek tou freatoV wV kapnoV kaminou megalhV kai eskotisqh o hlioV kai o ahr ek tou kapnou tou freatoV 
3. kai ek tou kapnou exhlqon akrideV eiV thn ghn kai edoqh autaiV exousia wV ecousin exousian oi skorpioi thV ghV 
4. kai erreqh autaiV ina mh adikhswsin ton corton thV ghV oude pan clwron oude pan dendron ei mh touV anqrwpouV monouV oitineV ouk ecousin thn sfragida tou qeou epi twn metwpwn autwn 
5. kai edoqh autaiV ina mh apokteinwsin autouV all ina basanisqwsin mhnaV pente kai o basanismoV autwn wV basanismoV skorpiou otan paish anqrwpon 
6. kai en taiV hmeraiV ekeinaiV zhthsousin oi anqrwpoi ton qanaton kai ouc eurhsousin auton kai epiqumhsousin apoqanein kai feuxetai o qanatoV ap autwn 
7. kai ta omoiwmata twn akridwn omoia ippoiV htoimasmenoiV eiV polemon kai epi taV kefalaV autwn wV stefanoi omoioi crusw kai ta proswpa autwn wV proswpa anqrwpwn 
8. kai eicon tricaV wV tricaV gunaikwn kai oi odonteV autwn wV leontwn hsan 
9. kai eicon qwrakaV wV qwrakaV sidhrouV kai h fwnh twn pterugwn autwn wV fwnh armatwn ippwn pollwn trecontwn eiV polemon 
10. kai ecousin ouraV omoiaV skorpioiV kai kentra hn en taiV ouraiV autwn kai h exousia autwn adikhsai touV anqrwpouV mhnaV pente 
11. kai ecousin ef autwn basilea ton aggelon thV abussou onoma autw ebraisti abaddwn kai en th ellhnikh onoma ecei apolluwn 
12. h ouai h mia aphlqen idou ercontai eti duo ouai meta tauta 
13. kai o ektoV aggeloV esalpisen kai hkousa fwnhn mian ek twn tessarwn keratwn tou qusiasthriou tou crusou tou enwpion tou qeou 
14. legousan tw ektw aggelw oV eice thn salpigga luson touV tessaraV aggelouV touV dedemenouV epi tw potamw tw megalw eufrath 
15. kai eluqhsan oi tessareV aggeloi oi htoimasmenoi eiV thn wran kai hmeran kai mhna kai eniauton ina apokteinwsin to triton twn anqrwpwn 
16. kai o ariqmoV strateumatwn tou ippikou duo muriadeV muriadwn kai hkousa ton ariqmon autwn 
17. kai outwV eidon touV ippouV en th orasei kai touV kaqhmenouV ep autwn econtaV qwrakaV purinouV kai uakinqinouV kai qeiwdeiV kai ai kefalai twn ippwn wV kefalai leontwn kai ek twn stomatwn autwn ekporeuetai pur kai kapnoV kai qeion 
18. upo twn triwn toutwn apektanqhsan to triton twn anqrwpwn ek tou puroV kai ek tou kapnou kai ek tou qeiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn 
19. ai gar exousiai autwn en tw stomati autwn eisin ai gar ourai autwn omoiai ofesin ecousai kefalaV kai en autaiV adikousin 
20. kai oi loipoi twn anqrwpwn oi ouk apektanqhsan en taiV plhgaiV tautaiV oute metenohsan ek twn ergwn twn ceirwn autwn ina mh proskunhswsin ta daimonia kai eidwla ta crusa kai ta argura kai ta calka kai ta liqina kai ta xulina a oute blepein dunatai oute akouein oute peripatein 
21. kai ou metenohsan ek twn fonwn autwn oute ek twn farmakeiwn autwn oute ek thV porneiaV autwn oute ek twn klemmatwn autwn 
   Apocalipse, 10
1. kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai iriV epi thV kefalhV kai to proswpon autou wV o hlioV kai oi podeV autou wV stuloi puroV 
2. kai eicen en th ceiri autou biblaridion anewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi thn qalassan ton de euwnumon epi thn ghn 
3. kai ekraxen fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elalhsan ai epta brontai taV eautwn fwnaV 
4. kai ote elalhsan ai epta brontai taV fwnaV eautwn emellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan moi sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh tauta grayhV 
5. kai o aggeloV on eidon estwta epi thV qalasshV kai epi thV ghV hren thn ceira autou eiV ton ouranon 
6. kai wmosen en tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn oV ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti cronoV ouk estai eti 
7. alla en taiV hmeraiV thV fwnhV tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai telesqh to musthrion tou qeou wV euhggelisen toiV eautou douloiV toiV profhtaiV 
8. kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to hnewgmenon en th ceiri aggelou tou estwtoV epi thV qalasshV kai epi thV ghV 
9. kai aphlqon proV ton aggelon legwn autw doV moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wV meli 
10. kai elabon to biblaridion ek thV ceiroV tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou wV meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou 
11. kai legei moi dei se palin profhteusai epi laoiV kai eqnesin kai glwssaiV kai basileusin polloiV 
 
 
 
 
 
 
Anúncios
Esse post foi publicado em Grego. Bookmark o link permanente.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

w

Conectando a %s